Algemene voorwaarden decentrale selectie training

Laatst gewijzigd op: 27/9/2016.

1. Definities 

 1. Decentrale Selectie Training: Decentrale Selectie Training ingeschreven als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 66783348. In het vervolg aangeduid als “DST”.
 2. Student: de natuurlijke persoon die zich bij Decentrale Selectie Training heeft aangemeld voor één van haar diensten. In het vervolg aangeduid als Student.

2. Aanmelding

 1. Na het intakegesprek ontvangt Student de factuur (met het totaalbedrag aan kosten) en de algemene voorwaarden van DST.
 2. Door het voldoen van de aanbetaling (van het bedrag X genoemd in de factuur) verklaart Student zich akkoord met de algemene voorwaarden van DST.
 3. Na het voldoen van de aanbetaling is Student officieel ingeschreven bij DST.

3. Betaling

 1. De betaling van het resterende bedrag (dwz totaalbedrag – aanbetaling) dient door de Student over te worden gemaakt op het volgende rekeningnummer NL26 ABNA 0439 2717 70 ten name van Decentrale Selectie Training met vermelding van het factuurnummer.
 2. De datum waarop het resterendebedragdienttewordenovergemaaktwordtbepaaldinoverlegtussen DST en Student.
 3. Student krijgt een bevestiging via mail/post over de datum waarop de betaling van het resterende bedrag dient te worden voldaan.

4. Verplichtingen Student

 1. Bij verhindering voor een afspraak dient de Student zich bij DST af  te melden.
 2. Vervolgens wordt in onderling overleg tussen DST en Student een nieuwe afspraak ingepland.
 3. Wanneer de afspraak thuis bij de Student plaats vindt, dient de Student te zorgen voor een rustige en schone werkomgeving.

5. Opzegging

 1. Opzegging van de samenwerking tussen Student en DST dient schriftelijk te geschieden.
 2. Opzegging is mogelijk op ieder moment van de samenwerking.
 3. Na het voldoen van de aanbetaling (bij de officiele inschrijving dus) kan de samenwerking worden opgezegd, echter de aanbetaling wordt niet meer teruggestort naar de Student. De Student heeft geen recht op het terugvorderen van de aanbetaling. Het resterende bedrag hoeft bij opzegging van de samenwerking na het moment van inschrijving logischerwijs niet meer aan DST te worden overgemaakt.
 4. Na het overmaken van het resterende bedrag (totaalbedrag – aanbetaling) heeft Student tevens geen recht op het terugvorderen van het resterende bedrag.

6. Geld-terug actie

 1. Gedurende de gehele samenwerking ontvangt Student een offerte met een % X van het totaalbedrag waarop de Student recht heeft mocht Student de decentrale selectie niet halen.
 2. De Student ontvangt een ondertekende versie van de offerte, de Student dient deze te scannen en voor zichzelf te bewaren. Het origineel dient ondertekend door Student geretourneerd te worden naar DST.
 3. 3. Artikel 6 “Geld-terug actie” is alleen geldig indien totaalbedrag (genoemd in artikel 2 lid 1) volledig is overgemaakt aan DST.
 4. DST dient het in de offerte genoemde bedrag uit te keren aan een rekeningnummer opgegeven door de Student indien de Student de decentrale selectie niet heeft gehaald en voldoet aan artikel 6 lid 2, lid 3 en lid 6.
 5. De bedragen en overige voorwaarden m.b.t de teruggave staan in de offerte, deze offerte is bindend.
 6. De Student moet de scan van het origineel aan DST kunnen tonen.

7. Algemene informatie

 1. Hoewel DST alles in het werk zal stellen de Student te voorzien van de juiste informatie/voorbereiding ten aanzien van de decentrale selectie procedure, kan zij geen garantie geven op het goed afronden van de decentrale selectie d.w.z het toegelaten worden tot de studie.
 2. Hoewel DST alles ertoe zou doen om de Student zo goed mogelijk voor te bereiden, kan DST niet garanderen dat de behandelde onderdelen terug zullen komen tijdens de decentrale selectie zelf.
 3. Oefenmateriaal verstrekt door DST mag zonder toestemming van DST onder geen enkele voorwaarde worden verspreid.
 4. Het oefenmateriaal is puur bedoeld voor Studenten van DST en mag zonder toestemming van DST niet voor andere doeleinden gebruikt worden.